Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 20/10/2017 8:59:28

Chức năng của Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.

Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế

2.1. Nhiệm vụ thanh tra

2.1.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

2.1.2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;

2.1.3. Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: thanh tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và viên chức, giảng viên; công tác quản lý đào tạo và NCKH; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc học tập của người học thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo; việc quản lý tài chính, tài sản, KH&CN; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;  

2.1.4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao. 

2.1.5. Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế;

2.1.6. Chủ trì thẩm định, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ trước khi trình ký Ban Giám hiệu;

2.1.7. Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

2.1.8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về PCTN; thường trực Ban PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường;

2.1.9. Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ và Thanh tra nhân dân.

2.1.10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành;

2.1.11. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

2.1.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công

2.2. Nhiệm vụ pháp chế

2.2.1. Công tác xây dựng văn bản pháp luật:

a) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quản lí theo sự phân công của Hiệu trưởng;

b) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị thuộc Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

c. Giúp Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp

2.2.2. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều hành, quản lý của Trường;

b) Trình Hiệu trưởng phương án xử lý kết quả kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật.

2.2.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn Trường;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2.2.4. Công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lí các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các đơn vị.

b) Tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong các đơn vị thuộc Trường; Kiến nghị các giải pháp tăng cường hiệu quả việc thực hiện pháp luật trong các đơn vị thuộc Trường; Tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong Trường.

c) Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

2.2.5. Trong công tác tư vấn pháp luật:

Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Thủ trưởng các đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

2.2.6. Các nhiệm vụ khác:

a) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lí cấp trên theo quy định

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.