Phân công nhiệm vụ của phòng Thanh tra - Pháp chế

Ngày đăng: 05/06/2014 10:49:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016


BẢNG PHÂN CÔNG VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN TẠI ĐƠN VỊ

Kính gửi- Ban Giám hiệu

                                 - Phòng Tổ chức cán bộ

                                      - Các đơn vị trong Trường

TT

Họ và tên

Công việc đảm nhiệm

Mô tả công việc

1

Th.S Đỗ Xuân Dũng

Email: doxuandung@neu.edu.vn;

CQ: 046.2780625; NB: 5482

DĐ: 0912.483.395;

        0934.432.086.

1. Trưởng Phòng

2. BT Chi bộ Phòng

 

Phụ trách chung;

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các mảng công tác Thanh tra và Pháp chế:

(1) Công tác kế hoạch;

(2) Công tác tổ chức, thi đua của Phòng;

(3) Công tác Đảng của Phòng;   

(4) Tham gia ban chỉ đạo thi tuyển sinh và tốt nghiệp các hệ;

(5) Theo dõi thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động TCCB, NCKH, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, hoạt động quản lý tài chính, tài sản của Trường;

(6) Thanh tra, xác minh khiếu nại tố cáo;

(7)Thanh tra, kiểm tra văn bằng chứng chỉ;

(8) Chủ trì thanh tra hậu kiểm tuyển sinh các hệ;

(9) Thường trực BCĐ PCTN, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí của Trường;

(10) Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho các đơn vị trong Trường.

2

Đào Văn Thanh

Email: thanhdv@neu.edu.vn;

DĐ: 0912.135.208; NB: 5480

Phó Trưởng Phòng

Giúp việc cho Trưởng Phòng và trực tiếp theo dõi các mảng công việc sau:

(1) Tham gia giải quyết một số công việc do Hiệu trưởng và Trường Phòng ủy quyền

(2) Tham gia công tác thanh tra, pháp chế và xác minh khiếu nại tố cáo;

(3) Theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra hệ đào tạo ĐH Từ xa và SĐH;

(4) Công tác thống kê, báo cáo của Phòng;

(5) Thực hiện thanh quyết toán tài chính theo sự phân công của Trưởng phòng;

(6) Kiêm giảng ở Khoa Đầu tư

3

Nguyễn Bá Hưng

Email: hungnb@neu.edu.vn;

DĐ: 0943.391.858, NB: 5485

Nhân viên

 

Theo dõi các mảng công việc sau:

(1) Công tác hành chính, văn thư, VPP, quản lý tài sản và TTB của Phòng;

(2) Tham gia các mảng hoạt động khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

4

Võ Huy Hậu

hauvohuy@gmail.com

DĐ: 0888.521.068

Chuyên viên chính

Theo dõi các mảng công việc sau:

(1) Công tác pháp chế;

(2) Theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra hệ Chính quy;

(3) Kiểm tra chuyên đề, luận văn, bài thi các khóa các hệ;

(4) Tham gia công tác thanh tra, xác minh khiếu nại tố cáo;

(5) Thanh tra Giảng đường (Thi học phần, kiểm tra giảng đường…);

(6) Tham gia các mảng hoạt động khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng

(7) Phụ trách trang Web của Phòng.

5

Trần Lê Lâm

Email: lamtl@neu.edu.vn;

DĐ: 0912.522.407, NB: 5989

Chuyên viên

Theo dõi các mảng công việc sau:

(1) Theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra hệ Liên thông; Văn bằng 2

(2) Kiểm tra chuyên đề, luận văn, bài thi các khóa các hệ;

(3) Thanh tra Giảng đường (Thi học phần, kiểm tra giảng đường…);

(4) Tham gia các mảng hoạt động khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

6

Vũ Hải Giang

giangvh@gmail.com

DĐ: 0968.566.199

Chuyên viên

Theo dõi các mảng công việc sau:

(1) Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ;

(2) Kiểm tra chuyên đề, luận văn, bài thi các khóa các hệ;

(3) Thanh tra Giảng đường (Thi học phần, kiểm tra giảng đường…) .

(4) Tham gia các mảng công tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

7

Nguyễn Thị Tường Vi

Email: tuongvi@neu.edu.vn;

DĐ: 0944.968.688, NB: 5488

Chuyên viên

Theo dõi các mảng công việc sau:

(1) Thanh tra, kiểm tra hệ đào tạo Sau Đại học và VLVH;

(2) Kiểm tra chuyên đề, luận văn, bài thi các khóa, các hệ;

(3) Thanh tra Giảng đường (Thi học phần, kiểm tra giảng đường…);

(4) Tham gia các mảng công tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Ghi chú:  1) Đây chỉ là bản phân công tạm thời. Trong quá trình thực hiện, Phòng sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.

                  2) Ngoài nhiệm vụ được giao, các thành viên có thể sẽ được huy động để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Nhà trường.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

   Th.S Đỗ Xuân Dũng