Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Địa chỉ: Gác 2 nhà Y tế; Phòng 3.4 Nhà 10- ĐH KTQD

Điện thoại: 84.4.36280280 Máy lẻ 5485  Email:phthanhtra@neu.edu.vn