Giới thiệu chung

Ngày đăng: 20/10/2017 9:2:51

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Quá trình hình thành và phát triển

Từ những năm 80 của Thế kỷ XX, ngay từ khi Bộ GD&ĐT chưa có quy định về công tác thanh tra, kiểm tra trong các trường đại học và đặc biệt là trong bối cảnh chưa trường nào có bộ phận làm công tác thanh tra, thì công tác thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được Lãnh đạo Trường quan tâm và triển khai hoạt động.  

Đầu tiên là Tổ Thanh tra đào tạo (trực thuộc Phòng Đào tạo của Trường). Nhân sự của Tổ chủ yếu là kiêm nhiệm từ cán bộ, giảng viên các đơn vị trong Trường. Nhiệm vụ của Tổ chủ yếu là thanh tra thi (tuyển sinh, học kỳ, tốt nghiệp), thanh tra quá trình đào tạo và làm công tác hậu kiểm.

Năm 2002, Ban Thanh tra trực thuộc Ban Giám hiệu được thành lập. Nhân lực của Ban gồm 12 thành viên là các cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm từ các đơn vị trong Trường. Nhiệm vụ của Ban là thanh tra các mặt hoạt động của Trường, trong đó thanh tra đào tạo là chủ yếu.

Ngày 26/11/2003, Phòng Thanh tra được thành lập trên cơ sở Ban Thanh tra theo Quyết định số 4685/QĐ-TCCB ngày 26/11/2003 của Hiệu trưởng. Là một phòng chức năng, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng (với tư cách là tổ chức thanh tra nội bộ). Nhân lực của Phòng gồm 7 thành viên là chuyên trách, không kiêm nhiệm.

Ngày 5/8/2010Phòng Thanh tra, ĐBCLGD và Khảo thí được thành lập theo Quyết định số 1027/QĐ-ĐHKTQD-TCCB của Hiệu trưởng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí (trực thuộc Phòng Quản lý Đào tạo) vào Phòng Thanh tra, với chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác cố vấn học tập của Trường. Nhân lực của Phòng bao gồm 15 thành viên.

Ngày 31/12/2013, Phòng Thanh tra - Pháp chế được thành lập Quyết định số 809/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng (trên cơ sở tách phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí) và chuyển chức năng Pháp chế từ Phòng Tổng hợp. Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng.

Cơ cấu nhân sự

 Phòng Thanh tra - Pháp chế hiện có 07 cán bộ, viên chức, trong đó:

+ Lao động trong biên chế

: 02 người

 

 

+ Lao động hợp đồng

: 05 người

Loại không xác định thời hạn

03 người

 

 

Có xác định thời hạn

02 người

Theo trình độ của cán bộ, CNV của đơn vị:

+ Sau Đại học

: 04 người

Nam giới

: 03 người

 

 

Nữ giới

: 01 người

+ Đại học

: 03 người

Nam giới

: 03 người

 Theo độ tuổi:

Trên 40 tuổi: 04 viên chức

Dưới 40 tuổi: 03 viên chức