Lấy ý kiến dự thảo văn bản Phâp luật

Ngày đăng: 19/02/2016 9:59:44

Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các file đính kèm:

2016_02_19_Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh Cao đẳng, Đại học Chính quy.doc