Kế hoạch kiểm tra chuyên đề thực tập của sinh viên hệ chính quy đợt 1 - năm 2014

Ngày đăng: 12/05/2014 11:15:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

Số:10/KH-TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 - NĂM 2014

- Căn cứ theo Quyết định số 793/QĐ-KTQD của Hiệu trưởng ngày 29/4/2009 về việc Ban hành “Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với hệ đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường ĐH KTQD”;

- Thực hiện Kế hoạch số 1512/KH-ĐHKTQD ngày 13/12/2013 của Hiệu trưởng về việc thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ đợt 1, năm 2014 và Kế hoạch số 751/KH-ĐHKTQD ngày 06/5/2014 của Hiệu trưởng về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 2, năm 2014

Phòng Thanh tra – Pháp chế lập Kế hoạch kiểm tra chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm 2014 như sau:

I. CÁC TÀI LIỆU SẼ ĐƯỢC KIỂM TRA

1) Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề thực tập của đơn vị;

2) Danh mục các đề tài nghiên cứu;

3) Bản chính thức của chuyên đề thực tập (có nhận xét của cơ sở thực tập, có điểm chấm chuyên đề và chữ ký của giảng viên hướng dẫn);

4) Đĩa CD ghi nội dung chuyên đề thực tập của sinh viên theo Lớp hoặc theo Khoa/Viện (với font chữ Times New Roman; Tên file: CD - Tên đề tài nghiên cứu - Mã sinh viên - Tên sinh viên);

5) Bảng điểm chuyên đề thực tập.

II. SỐ LƯỢNG CHUYÊN ĐỀ NỘP VÀ KIỂM TRA  

Phòng Thanh tra - Pháp chế sẽ tiến hành nhận bàn giao tất cả các tài liệu và chuyên đề từ các Khoa, Viện chuyên ngành.

III. LỊCH TRÌNH VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÀI LIỆU ĐỂ KIỂM TRA

Từ ngày 28/5/2014 đến ngày 30/5/2014, các Khoa/Viện bàn giao các tài liệu theo quy định ở Mục I cho Phòng Thanh tra - Pháp chế (Có lịch giao nhận kèm theo).

Địa điểm giao nhận: Phòng Thanh tra - Pháp chế (Gác 2 - Nhà Y tế).

Kính đề nghị các Ông (Bà) Trưởng Khoa/Viện,  Trưởng các Phòng  chức năng phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp thực hiện tốt Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

     - Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo)

     - Các Khoa, Viện chuyên ngành (để thực hiện)

     - Các Phòng chức năng (để phối hợp)

     - Lưu TT-PC

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Đỗ Xuân Dũng

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

LỊCH BÀN GIAO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 10 /KH-TTPC

ngày 12/5/2014 của Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế)

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

1

Viện Công nghệ thông tin kinh tế

 

 

2

Khoa Kinh tế học

 

 

3

Khoa Tin học Kinh tế

 

Võ Huy Hậu

4

Khoa Bảo hiểm

28/2015

Bùi Thị Cúc

5

Khoa Môi trường và Đô thị

 

Đặng Phú Nghĩa

6

Khoa Thống kê

 

 

7

Khoa Du lịch - Khách sạn

 

 

8

Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

 

 

9

Khoa Luật Kinh tế

 

 

10

Khoa BĐS&KTTN

 

 

11

Viện Thương mại và KTQT

 

Võ Huy Hậu

12

Viện Kế toán - Kiểm toán

29/5/2014

Bùi Thị Cúc

13

Khoa Kinh tế & Quản lý NNL

 

Đặng Phú Nghĩa

14

Khoa Quản trị kinh doanh

 

 

15

Viện Ngân hàng - Tài chính

 

 

16

Khoa Marketing

 

 

17

Khoa Khoa học quản lý

 

Võ Huy Hậu

18

Khoa Kế hoạch - Phát triển

30/5/2014

Bùi Thị Cúc

19

Khoa Toán kinh tế

 

Đặng Phú Nghĩa

20

Khoa Kinh tế Đầu tư

 

 

 

Nơi nhận:

     - Các Khoa, Viện chuyên ngành (để thực hiện)

     - Các Phòng chức năng (để phối hợp)

     - Lưu TT-PC

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Đỗ Xuân Dũng

 

 

 

 

Các file đính kèm:

2014_05_12_KHKT Chuyen de tot nghiep.doc